مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرور اختصاصی سبز ایران سری 5 -

سرور اختصاصی سبز ایران سری 7 -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.205.26.39) وارد شده است.